Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla P.P.U.H. „ROAN” Wiesław Piech

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 265 686,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 265 686,84 PLN

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ”ROAN” Wiesław Piech